MAGDALENA SZUSTER

Dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna